Tencent’s Multilingual Machine Translation System for WMT22 Large-Scale African Languages

Wenxiang Jiao | Zhaopeng Tu | Jiarui Li | Wenxuan Wang | Jen-tse Huang | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)
Venue: WMT |