Knowledge Transfer with Visual Prompt in multi-modal Dialogue Understanding and Generation

Minjun Zhu | Yixuan Weng | Bin Li | Shizhu He | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: Oct
Year: 2022
Location: Gyeongju, South Korea
Venue: COLING | TU | WS |