LOT: A Story-Centric Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation

Jian Guan | Zhuoer Feng | Yamei Chen | Ruilin He | Xiaoxi Mao | Changjie Fan | Minlie Huang |

Paper Details:


Year: 2022
Location: Cambridge, MA
Venue: TACL |