DAMO-NLP at SemEval-2022 Task 11: A Knowledge-based System for Multilingual Named Entity Recognition

Xinyu Wang | Yongliang Shen | Jiong Cai | Tao Wang | Xiaobin Wang | Pengjun Xie | Fei Huang | Weiming Lu | Yueting Zhuang | Kewei Tu | Wei Lu | Yong Jiang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL | SemEval |