Chinese Movie Dialogue Question Answering Dataset

Shang-Bao Luo | Cheng-Chung Fan | Kuan-Yu Chen | Yu Tsao | Hsin-Min Wang | Keh-Yih Su |

Paper Details:

Month: November
Year: 2022
Location: Taipei, Taiwan
Venue: ROCLING |