Template-free Prompt Tuning for Few-shot NER

Ruotian Ma | Xin Zhou | Tao Gui | Yiding Tan | Linyang Li | Qi Zhang | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |