Stylized Knowledge-Grounded Dialogue Generation via Disentangled Template Rewriting

Qingfeng Sun | Can Xu | Huang Hu | Yujing Wang | Jian Miao | Xiubo Geng | Yining Chen | Fei Xu | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |