ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition

Xinyu Wang | Min Gui | Yong Jiang | Zixia Jia | Nguyen Bach | Tao Wang | Zhongqiang Huang | Kewei Tu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: NAACL |