RESIN-11: Schema-guided Event Prediction for 11 Newsworthy Scenarios

Xinya Du | Zixuan Zhang | Sha Li | Pengfei Yu | Hongwei Wang | Tuan Lai | Xudong Lin | Ziqi Wang | Iris Liu | Ben Zhou | Haoyang Wen | Manling Li | Darryl Hannan | Jie Lei | Hyounghun Kim | Rotem Dror | Haoyu Wang | Michael Regan | Qi Zeng | Qing Lyu | Charles Yu | Carl Edwards | Xiaomeng Jin | Yizhu Jiao | Ghazaleh Kazeminejad | Zhenhailong Wang | Chris Callison-Burch | Mohit Bansal | Carl Vondrick | Jiawei Han | Dan Roth | Shih-Fu Chang | Martha Palmer | Heng Ji |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Hybrid: Seattle, Washington + Online
Venue: NAACL |