Rethinking Task Sampling for Few-shot Vision-Language Transfer Learning

Zhenhailong Wang | Hang Yu | Manling Li | Han Zhao | Heng Ji |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Virtual
Venue: COLING | MMMPIE | WS |