HashSet - A Dataset For Hashtag Segmentation

Prashant Kodali | Akshala Bhatnagar | Naman Ahuja | Manish Shrivastava | Ponnurangam Kumaraguru |

Paper Details:

Month: June
Year: 2022
Location: Marseille, France
Venue: LREC |