The Xiaomi Text-to-Text Simultaneous Speech Translation System for IWSLT 2022

Bao Guo | Mengge Liu | Wen Zhang | Hexuan Chen | Chang Mu | Xiang Li | Jianwei Cui | Bin Wang | Yuhang Guo |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland (in-person and online)
Venue: ACL | IWSLT |