The AISP-SJTU Simultaneous Translation System for IWSLT 2022

Qinpei Zhu | Renshou Wu | Guangfeng Liu | Xinyu Zhu | Xingyu Chen | Yang Zhou | Qingliang Miao | Rui Wang | Kai Yu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland (in-person and online)
Venue: ACL | IWSLT |

Citations

URL