DecBERT: Enhancing the Language Understanding of BERT with Causal Attention Masks

Ziyang Luo | Yadong Xi | Jing Ma | Zhiwei Yang | Xiaoxi Mao | Changjie Fan | Rongsheng Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |