MWP-BERT: Numeracy-Augmented Pre-training for Math Word Problem Solving

Zhenwen Liang | Jipeng Zhang | Lei Wang | Wei Qin | Yunshi Lan | Jie Shao | Xiangliang Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |