Explore More Guidance: A Task-aware Instruction Network for Sign Language Translation Enhanced with Data Augmentation

Yong Cao | Wei Li | Xianzhi Li | Min Chen | Guangyong Chen | Long Hu | Zhengdao Li | Kai Hwang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |