TANet: Thread-Aware Pretraining for Abstractive Conversational Summarization

Ze Yang | Christian Wang | Zhoujin Tian | Wei Wu | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |