MTG: A Benchmark Suite for Multilingual Text Generation

Yiran Chen | Zhenqiao Song | Xianze Wu | Danqing Wang | Jingjing Xu | Jiaze Chen | Hao Zhou | Lei Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |