Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching

Kunbo Ding | Weijie Liu | Yuejian Fang | Zhe Zhao | Qi Ju | Xuefeng Yang | Rong Tian | Zhu Tao | Haoyan Liu | Han Guo | Xingyu Bai | Weiquan Mao | Yudong Li | Weigang Guo | Taiqiang Wu | Ningyuan Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2022
Location: Seattle, United States
Venue: Findings | NAACL |