Automatic Song Translation for Tonal Languages

Fenfei Guo | Chen Zhang | Zhirui Zhang | Qixin He | Kejun Zhang | Jun Xie | Jordan Boyd-Graber |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |