Cross-Modal Cloze Task: A New Task to Brain-to-Word Decoding

Shuxian Zou | Shaonan Wang | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |