Fast Nearest Neighbor Machine Translation

Yuxian Meng | Xiaoya Li | Xiayu Zheng | Fei Wu | Xiaofei Sun | Tianwei Zhang | Jiwei Li |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |