E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning

Jiangjie Chen | Rui Xu | Ziquan Fu | Wei Shi | Zhongqiao Li | Xinbo Zhang | Changzhi Sun | Lei Li | Yanghua Xiao | Hao Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |