Rethinking Document-level Neural Machine Translation

Zewei Sun | Mingxuan Wang | Hao Zhou | Chengqi Zhao | Shujian Huang | Jiajun Chen | Lei Li |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |