XFUND: A Benchmark Dataset for Multilingual Visually Rich Form Understanding

Yiheng Xu | Tengchao Lv | Lei Cui | Guoxin Wang | Yijuan Lu | Dinei Florencio | Cha Zhang | Furu Wei |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |