Exploring the Impact of Negative Samples of Contrastive Learning: A Case Study of Sentence Embedding

Rui Cao | Yihao Wang | Yuxin Liang | Ling Gao | Jie Zheng | Jie Ren | Zheng Wang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |