Controllable Natural Language Generation with Contrastive Prefixes

Jing Qian | Li Dong | Yelong Shen | Furu Wei | Weizhu Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |