Prompt-Driven Neural Machine Translation

Yafu Li | Yongjing Yin | Jing Li | Yue Zhang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |