Investigating Data Variance in Evaluations of Automatic Machine Translation Metrics

Jiannan Xiang | Huayang Li | Yahui Liu | Lemao Liu | Guoping Huang | Defu Lian | Shuming Shi |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |