TegTok: Augmenting Text Generation via Task-specific and Open-world Knowledge

Chao-Hong Tan | Jia-Chen Gu | Chongyang Tao | Zhen-Hua Ling | Can Xu | Huang Hu | Xiubo Geng | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |