DuReadervis: A : A Chinese Dataset for Open-domain Document Visual Question Answering

Le Qi | Shangwen Lv | Hongyu Li | Jing Liu | Yu Zhang | Qiaoqiao She | Hua Wu | Haifeng Wang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | Findings |