TASA: Deceiving Question Answering Models by Twin Answer Sentences Attack

Yu Cao | Dianqi Li | Meng Fang | Tianyi Zhou | Jun Gao | Yibing Zhan | Dacheng Tao |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |