Pre-training Language Models with Deterministic Factual Knowledge

Shaobo Li | Xiaoguang Li | Lifeng Shang | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Zhenzhou Ji | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |