Adapting a Language Model While Preserving its General Knowledge

Zixuan Ke | Yijia Shao | Haowei Lin | Hu Xu | Lei Shu | Bing Liu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |