Large Dual Encoders Are Generalizable Retrievers

Jianmo Ni | Chen Qu | Jing Lu | Zhuyun Dai | Gustavo Hernandez Abrego | Ji Ma | Vincent Zhao | Yi Luan | Keith Hall | Ming-Wei Chang | Yinfei Yang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |