MAVEN-ERE: A Unified Large-scale Dataset for Event Coreference, Temporal, Causal, and Subevent Relation Extraction

Xiaozhi Wang | Yulin Chen | Ning Ding | Hao Peng | Zimu Wang | Yankai Lin | Xu Han | Lei Hou | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Peng Li | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |