Long Text Generation with Topic-aware Discrete Latent Variable Model

Erguang Yang | Mingtong Liu | Deyi Xiong | Yujie Zhang | Yufeng Chen | Jinan Xu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |