ClidSum: A Benchmark Dataset for Cross-Lingual Dialogue Summarization

Jiaan Wang | Fandong Meng | Ziyao Lu | Duo Zheng | Zhixu Li | Jianfeng Qu | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |