DEER: Descriptive Knowledge Graph for Explaining Entity Relationships

Jie Huang | Kerui Zhu | Kevin Chen-Chuan Chang | Jinjun Xiong | Wen-mei Hwu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |