UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models

Tianbao Xie | Chen Henry Wu | Peng Shi | Ruiqi Zhong | Torsten Scholak | Michihiro Yasunaga | Chien-Sheng Wu | Ming Zhong | Pengcheng Yin | Sida I. Wang | Victor Zhong | Bailin Wang | Chengzu Li | Connor Boyle | Ansong Ni | Ziyu Yao | Dragomir Radev | Caiming Xiong | Lingpeng Kong | Rui Zhang | Noah A. Smith | Luke Zettlemoyer | Tao Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |