Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation

Chen Wang | Yuchen Liu | Boxing Chen | Jiajun Zhang | Wei Luo | Zhongqiang Huang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |