Towards Knowledge-Intensive Text-to-SQL Semantic Parsing with Formulaic Knowledge

Longxu Dou | Yan Gao | Xuqi Liu | Mingyang Pan | Dingzirui Wang | Wanxiang Che | Dechen Zhan | Min-Yen Kan | Jian-Guang Lou |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |