Context-Situated Pun Generation

Jiao Sun | Anjali Narayan-Chen | Shereen Oraby | Shuyang Gao | Tagyoung Chung | Jing Huang | Yang Liu | Nanyun Peng |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |