Non-Parametric Domain Adaptation for End-to-End Speech Translation

Yichao Du | Weizhi Wang | Zhirui Zhang | Boxing Chen | Tong Xu | Jun Xie | Enhong Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |