D4: a Chinese Dialogue Dataset for Depression-Diagnosis-Oriented Chat

Binwei Yao | Chao Shi | Likai Zou | Lingfeng Dai | Mengyue Wu | Lu Chen | Zhen Wang | Kai Yu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Venue: EMNLP |