Grafting Pre-trained Models for Multimodal Headline Generation

Lingfeng Qiao | Chen Wu | Ye Liu | Haoyuan Peng | Di Yin | Bo Ren |

Paper Details:

Month: December
Year: 2022
Location: Abu Dhabi, UAE
Venue: EMNLP |