UniDS: A Unified Dialogue System for Chit-Chat and Task-oriented Dialogues

Xinyan Zhao | Bin He | Yasheng Wang | Yitong Li | Fei Mi | Yajiao Liu | Xin Jiang | Qun Liu | Huanhuan Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2022
Location: Dublin, Ireland
Venue: ACL | dialdoc |