Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis

Siyin Wang | Jie Zhou | Changzhi Sun | Junjie Ye | Tao Gui | Qi Zhang | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |