MulZDG: Multilingual Code-Switching Framework for Zero-shot Dialogue Generation

Yongkang Liu | Shi Feng | Daling Wang | Yifei Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |