Visual Prompt Tuning for Few-Shot Text Classification

Jingyuan Wen | Yutian Luo | Nanyi Fei | Guoxing Yang | Zhiwu Lu | Hao Jiang | Jie Jiang | Zhao Cao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2022
Location: Gyeongju, Republic of Korea
Venue: COLING |